Klik hier voor onze privacyverklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN MOVES!ROTTERDAM

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Dansschool Moves!Rotterdam en een natuurlijke rechtspersoon na het ondertekenen van het inschrijfformulier.

Deze lidmaatschapsovereenkomst is geldig vanaf de datum van ingang van uw abonnement tot opzegging. Personen tot 18 jaar dienen het formulier te laten ondertekenen door de wettelijke vertegenwoordiger/ouder/verzorger. De handtekening geldt ook voor ontvangst van de huisregels. Eventuele wijzigingen aan het lidmaatschap gaan voor het bestaande lid pas in na het verstrijken van de duur van een kalendermaand. In alle overige gevallen gaan de wijzigingen per direct in. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail worden opgezegd behoudens een opzegtermijn van één kalendermaand met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende maand. Een opzegging dient vóór de eerste dag van de eerstvolgende maand ontvangen te zijn door de dansschool. Indien de opzegging niet tijdig door de dansschool is ontvangen, zal het lidmaatschap automatisch met één maand worden verlengd tot aan ontvangst van de opzegging. Bij opzegging dient het lid openstaande bedragen volledig te voldoen. Wanneer het lid zich na opzegging opnieuw wenst in te schrijven, dient opnieuw inschrijfgeld te worden voldaan. Het verlagen van het abonnement naar minder lessen per week is alleen mogelijk in september, met ingang van oktober, of in maart, met ingang van april, van elk jaar.

CONTACT EN COMMUNICATIE

Wij communiceren uitsluitend via e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van het lid om ervoor te zorgen dat de juiste contactgegevens bij ons bekend zijn. Het inhalen van een gemiste les is alleen toegestaan indien er voorafgaand aan de desbetreffende les is afgemeld via e-mail. Afmelding dient vóór aanvang van de desbetreffende les plaats te vinden. Het inhalen van een gemiste les is alleen mogelijk in een andere les van hetzelfde niveau en leeftijdscategorie. Aanmeldingen voor inhaallessen dienen vóór 15.00 uur op de dag van de gewenste inhaalles te zijn ontvangen via e-mail.

AANSPRAKELIJKHEID

Dansschool Moves!Rotterdam is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan persoonlijke eigendommen van het lid. Overeenkomstig de bepalingen van de wet is het lid aansprakelijk voor de vergoeding van schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw. Kosten voortvloeiend uit enig ongeval of letsel opgelopen tijdens het verblijf in het gebouw kunnen niet op de Dansschool worden verhaald. De Dansschool aanvaardt geen enkele claim met betrekking tot dergelijke kosten. Alle kosten voortvloeiend uit enig ongeval of letsel komen volledig voor rekening van het lid. Eventuele (vervolg)schade als gevolg van de beoefening van sporten/dansen geschiedt volledig op eigen risico van het lid. Het betreden van de Dansschool is volledig op eigen risico. De Dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van welke aard dan ook als gevolg van het betreden van de faciliteiten.

BETALING

De maandelijkse contributie dient vóór de 1e dag van elke maand te worden voldaan via automatische incasso. Bij aanvang van het lidmaatschap is het lid eenmalig €20 inschrijfgeld verschuldigd aan de Dansschool. De contributie voor de eerste maand, evenals het inschrijfgeld, dienen contant te worden voldaan bij de eerste officiële dansles. In het geval dat de betaling op de hierboven beschreven wijze uitblijft, of als een incasso wordt geweigerd door de bank, zal de contributie 14 dagen later opnieuw worden geïncasseerd. Indien de incasso bij de tweede poging ook wordt geweigerd, krijgt het lid 10 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien het lid na deze periode nog steeds in gebreke blijft, wordt het resterende abonnementsbedrag direct opeisbaar en worden alle administratieve kosten van €10 ten laste van het lid gebracht. Bij een betalingsachterstand van 1 maand wordt het lidmaatschap geblokkeerd en worden openstaande betalingen overgedragen aan een incassobureau. Alle bijkomende incassokosten zijn voor rekening van het lid. Zodra alle openstaande betalingen zijn voldaan, wordt het lidmaatschap weer geactiveerd.

LIDMAATSCHAPSBEPALINGEN

Dansschool Moves!Rotterdam heeft het recht de toegang tot de Dansschool te ontzeggen bij wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag. Ieder lid is op de hoogte van de huisregels en dient zich hieraan te houden. De Dansschool behoudt zich het recht voor om personen zonder opgaaf van redenen de toegang tot de Dansschool te weigeren. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van de Dansschool te houden aan de huisregels en de instructies van het personeel op te volgen. Bij overtreding kan tot verwijdering worden overgegaan. De Dansschool behoudt zich het recht voor om op enig moment tarieven, contributies, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen zonder dat dit leidt tot vermindering van de contributie. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen nooit rechten worden ontleend. Bij wanbetaling, wangedrag, overtreding van de algemene voorwaarden en/of huisregels, behoudt de Dansschool zich het recht voor de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen en de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, onverminderd de verplichting van het lid om het abonnementsgeld over de gehele overeengekomen en nog resterende contractperiode te voldoen.

OVERMACHT

Tijdens overmacht worden de overeengekomen diensten van de Dansschool opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de overeenkomst door de Dansschool niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit leidt tot een verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Dansschool geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de Dansschool niet in staat is haar verplichtingen na te komen, inclusief werkstakingen in het bedrijf van de dansschool.

AUTEURSRECHTEN

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt de Dansschool het auteursrecht op de door de dansschool vervaardigde teksten en choreografieën. Voor promotiedoeleinden maakt de Dansschool regelmatig foto’s en andere opnames van bezoekers, apparatuur en (groeps)activiteiten. Bezoekers verklaren hierbij akkoord te gaan met het publiceren van de opnames en foto’s voor promotiedoeleinden en/of op de sociale mediakanalen van de dansschool.

GEHEIMHOUDING

Dansschool Moves!Rotterdam is verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens van het lid. Deze geheimhouding betreft alle vertrouwelijke informatie die door het lid ter beschikking is gesteld.

TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen de Dansschool en het lid is het Nederlandse recht van toepassing.